Ela na paiksoume

Koumpouriana

21 - 06 - 2024
Είσοδος μελών

Ela na paiksoume

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Δημήτρης Παπακώστας, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
9η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 2ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών για το οικονομικό έτος 2017.
Εισηγητές:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 3ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών - υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 4ο
Τροποποίηση Ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2017.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 5ο
Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών δημοτικών ΝΠΔΔ που έχουν εξοφληθεί με οποιοδήποτε τρόπο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 6ο
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της Πράξης: “Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας” με Κωδικό ΟΠΣ (ΜΙS 5009077).
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 7ο
Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για τη διενέργεια πληρωμής έργου (Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Αργιθέας) του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 0061.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 8ο
Έγκριση Διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 9ο
Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εγγειοβελτιωτικά –αντιπλημμυρικά έργα στα Δ.Δ. του Δήμου Αργιθέας » με Α.Μ. 241/2007»..
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 10ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 11ο
Έγκριση τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2018
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 12ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά ή μη των διαθεσίμων του Δήμου Αργιθέας στις ομάδες λογαριασμών Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/97 και Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Εισηγητής
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 13ο
Συγχώνευση ή μη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 14ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για άσκηση φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο Δήμο Αργιθέας.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 15ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για Τροποποίηση ΟΕΥ δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 16ο
Ένταξη ή μη του δήμου Αργιθέας στις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) που έχουν καθοριστεί σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, στα πλαίσια της διαβούλευσης για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (GR04).
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 17ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης έργων των ΟΤΑ» σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.πρωτ.104773_17/09-08-2017 πρόσκληση της Δ/νσης Δανείων Ο.Τ.Α του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.
   
Θέμα: 18ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση παιδικής χαράς Τ.Κ.Καταφυλλίου και Τ.Κ.Αργυρίου Δ.Ε. Αργυρίου(4/2014).
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 19ο
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 37,20 € στον κ. Καλλιώρα Δημήτριο του Γεωργίου από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Καρυάς.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 20ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή η μη βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 21ο
Ένταξη Δήμου Αργιθέας στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων»
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
   
Θέμα: 22ο
Μέτρα στήριξης υπηρετούντων μόνιμα στα άγονα Ιατρεία μας (θέρμανση/μετακίνηση για επίσκεψη ασθενών/ διαμονή κ.λ.π.) Ν. 4325/2015 άρθρο 34 & Ν. 4368/2016 άρθρο 88 & Ν. 4483/31-7-2017 άρθρο 32.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης.
   
Θέμα: 23ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για απόσυρση από την κυκλοφορία - διαγραφή μηχανήματος έργων του Δήμου
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 24ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος δημότη κ. Τσαπραϊλη Αχιλλέα για την παραχώρηση δασικής έκτασης 2.163,74 τ.μ. στην θέση Βούλια του οικισμού Αετοχωρίου Τ.Κ. Στεφανιάδας.
Εισηγητής:
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σέμπρος Απόστολος.
   
Θέμα: 25ο
Συζήτηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.2807/04-07-2017 αίτηση του κ. Ελευθερίου Κάμπα ,κατοίκου Ρώσση Πετρίλου.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Τουραλιάς Νικόλαος και Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης.
   
Θέμα: 26ο
Συζήτηση επί αιτήσεως του κ. Κοθώνα Γρηγορίου κατοίκου Μεταμόρφωσης Ανθηρού.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης.
   
Θέμα: 27ο
Αιτήσεις Συλλόγου Γρυμπιανιτών α). Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Γρυμπιανών β) Πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα αναπλάσεων του χώρου αναψυχής πηγής Γκούρα Γρυμπιανών.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης.

 

Ο καιρός στο Καταφύλλι
Σελίδες μελών
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Τελευταία άρθρα