Εκτύπωση

Argithea3Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Παπακώστας Δημήτριος, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ανθηρό, την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 14:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
3η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 2ο
Αποδοχή πίστωσης 60.000,00€ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες - αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 3ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών για το οικονομικό έτος 2017
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 4ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Β2΄ στάδιο μελέτης ΣΧΟΟΑΠ τέως Κοιν. Ανατολικής Αργιθέας.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 5ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής τίτλου του έργου "Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων και δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αργιθέας στον ορθό τίτλο "Συντήρηση και επισκευή εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συντήρηση Δεξαμενών στην Δ. Ε. Αργιθέας" και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 6ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή» (ΚΑ:30-7131.02) ποσού 120.000,00 €.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος.
   
Θέμα: 8ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση σχολικών οικοπέδων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αργιθέας».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού άρδευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 10ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 11ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος.
   
Θέμα: 12ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την A΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 13ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση αποδοχής της αριθ. 1/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αργυρίου - Αποδοχή πιστώσεων από έσοδα ΑΠΕ - αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Παπακώστας Δημήτριος.
   
Θέμα: 14ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης: α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα στύλο στην Πράβα Καταφυλλίου προς οικία Κολομπορδάνη Δημήτρη».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 15ο
Περί συζήτηση και λήψη απόφασης: α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.
β. Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στον οικισμό «ΠΟΤΑΜΙΑ».
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος.
   
Θέμα: 16ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στα Βραγκιανά - Δ.Ε. Αχελώου και μεθεπόμενη στην Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας, άρθρο 67 παρ. 10 Ν. 3852/2010.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Παπακώστας Δημήτριος.
   
Θέμα: 17ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, κατ΄ άρθρο 217 Δ.Κ.Κ., ως ισχύει, προτάσεις, ορισμός ημερομηνίας.
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Παπακώστας Δημήτριος.