Εκτύπωση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. Τσιβόλας Λάμπρος, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Ανθηρό, την Τρίτη 11 Απριλίου 2017 και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα:1ο

Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

Θέμα:2ο

Εισήγηση για 3η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:3ο

Εισήγηση για αποδοχή πίστωσης 60.000,00€ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες - τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Θέμα:4ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση αποδοχής της αριθ. 1/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αργυρίου - Εισήγηση για αποδοχή πιστώσεων από έσοδα ΑΠΕ - αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Θέμα:5ο

Έγκριση - δέσμευσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

Θέμα:6ο

Έγκριση της αριθ. 46/2017 απόφασης Δημάρχου για την κατεπείγουσα εκτέλεση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο δ. Ν. 3852/2010.

Θέμα:7ο

Ανάκληση την αριθ. 135/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση και αντίκρουση αγωγής στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας του «ΘΩΜΑ ΣΚΥΛΛΑ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ» - καθώς και σε κάθε αναβολή - καθορισμός αμοιβή Δικηγόρου».

Θέμα:8ο

Ορισμός Δικηγόρου για την παράσταση ενώπιου του ΣτΕ σε αίτηση ακύρωσης της WIND HELLAS κατά του Δήμου Αργιθέας - καθορισμός αμοιβής και παράσταση αυτού.

Θέμα:9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης A΄ τριμήνου 2017 για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2017.

Θέμα:10ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για υποστήριξη του Δήμου για τη διαμόρφωση ανταγωνιστικής ταυτότητας (City brandihg) - έγκριση μελέτης.

Θέμα:11ο

Εισήγηση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού άρδευσης Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Αργιθέας

Θέμα:12ο

Εισήγηση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αργιθέας.

Θέμα:13ο

Εισήγηση για Κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης Δήμου Αργιθέας.

 
Εισηγητής ο Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος.