Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας, κ. ΒασίληςΣτεργίου, καλεί τα μέλη της Επιτροπής στη συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ανθηρό, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:30, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
Ψήφιση πιστώσεων πρ/σμού οικον. έτους 2016.
 
 
Θέμα: 2ο
Έγκριση των τευχών, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών μέσων και ψήφιση πίστωσης 65.000,00€.
 
 
Θέμα: 3ο
Έγκριση προεκτίμησης αμοιβής και ανάθεση της «Υδρογεωλογική μελέτη πηγής στη θέση «Φλωρέσια» στην Τ.Κ. Βραγκιανών».
 
 
Θέμα: 4ο
Παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Τεχνική Γεωλογική έκθεση αποκατάστασης υδρομαστευτικών έργων Δήμου Αργιθέας».

    Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος, Αντιδήμαρχος