Εκτύπωση

Argithea3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Σέμπρος Απόστολος, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στο Ανθηρό, την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00, με τα παρακάτω θέματα:

Θέμα: 1ο
7η Τροποποίηση πρ/σμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
 
 
Θέμα: 2ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων – εργασιών - προμηθειών – μελετών   για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Στεργίου Βασίλειος
 
 
Θέμα: 3ο
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας μεταφορικών μέσων πρ/σμού 65.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
 
 
Θέμα: 4ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας μεταφορικών μέσων.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος
 
 
Θέμα: 5ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επιχορήγηση Δ. Αχελώου Ν. Καρδίτσας για το έργο Αθλητικό κέντρο Καταφυλλίου - Β΄ εργολαβία Δήμου Αχελώου - (Α.Μ. 256/2010)»
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 
 
Θέμα: 6ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης (μετά την επιστροφή της υπ’ αριθ. 135/2014 Α.Δ.Σ. από την Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. με το υπ΄αρ. πρωτ. 5428/59916/26-5-2015 έγγραφο) Διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό - Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».
Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ. Σ. κ. Σέμπρος Απόστολος
 
 
Θέμα: 7ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για υπογραφή σύμβασης απευθείας ανάθεσης για το έργο «Σχέδιο ανάδειξης πεζοπορικών μονοπατιών στην Αργιθέα».
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος
 
 
Θέμα: 8ο
Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών - αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2016.
Εισηγητής:
Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος - Αντιδήμαρχος κα Αρκούσα Στυλιανή.
 
 
Θέμα: 9ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητής στο 4Μ Προηγμένα συστήματα τεχνικού λογισμικού για το έτος 2016 και την προμήθεια πλήρης πακέτο ERGAκατασκευαστικό.
Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 
 
Θέμα: 10ο
Τροποποίηση την αριθ. 125/2014 Α.Δ.Σ. με θέμα « Έγκριση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας (Δημάρχου - Αντιδημάρχων) όριο τελών».
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 
 
Θέμα: 11ο
Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού καθαριότητας δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
 
 
Θέμα: 12ο
Κατάρτιση και Ψήφιση κανονισμού ύδρευσης δήμου Αργιθέας.
Εισηγητής
Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος