Εκτύπωση
Argithea3 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας, κ. Σέμπρος Απόστολος, προσκαλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους & Εκπροσώπους των τοπικών Κοινοτήτων, στη δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ανθηρού, την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (μετά την αριθ. 2266/6-5-2015 αίτηση των συμβούλων της μειοψηφίας).

 Ημερήσια διάταξη:

Θέμα 1ο:   Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αργιθέας με την επωνυμία «Ιστορικό – Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού».
Εισηγητής:   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Σέμπρος Απόστολος.