Ela na paiksoume

Koumpouriana

21 - 06 - 2024
Είσοδος μελών

Ela na paiksoume

Argithea gia mitroo arrenonΜετά την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, το 1881, και τη διοικητική της οργάνωση, συστήθηκαν και οι Δήμοι των Επαρχιών. Στην Επαρχία Καρδίτσας του Νομού Τρικάλων, μεταξύ των άλλων Δήμων, τα χωριά της Αργιθέας αποτέλεσαν τον ομώνυμο Δήμο, το «Δήμο Αργιθέας».

Πρώτος δήμαρχος της Αργιθέας ανέλαβε, τιμητικά για την προσφορά του στον απελευθερωτικό αγώνα, ο Δημήτριος Αλεξανδρής από το Λιάσκοβο (σημερινό Πετρωτό) ο οποίος κατάρτισε και φέρει την υπογραφή του, το πρώτο μητρώο αρρένων.

Το μητρώο καταρτίστηκε το 1883 και υπογράφηκε στις 26 Οκτωβρίου του 1884. Περιλαμβάνει τους γεννηθέντες άρρενες από το 1843 μέχρι το 1882. Είναι δε αναρτημένο στον ιστότοπο @ρχειομνήμων των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Με την δημοσίευσή μας αυτή θέλουμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στη μνήμη του πρώτου δημάρχου της Αργιθέας, Δημήτριου Αλεξανδρή και των συνεργατών του. Είναι σπουδαίο το ντοκουμέντο που μας άφησαν!

Η απογραφή τα χρόνια εκείνα δεν ήταν εύκολη δουλειά και είναι εύλογο να υπάρχουν παραλήψεις και λάθη σ’ αυτή. Όσοι γνωρίζουμε την περιοχή της Αργιθέας σήμερα, αν τη φανταστούμε χωρίς δρόμους και επικοινωνίες, οικογένειες να μετακινούνται από το ένα μέρος στο άλλο εντός και εκτός του Δήμου, κ.λπ., αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες για τη διεκπεραίωση της κατάρτισης σωστού μητρώου.

Για να προλάβουμε το κάθε σχόλιο μείωσης της αξίας του ντοκουμέντου, όπως ότι ανάλογες καταρτίσεις μητρώων αρρένων έγιναν σε όλους τους νεοσύστατους δήμους της Θεσσαλίας θα πούμε ότι δεν ήταν καθόλου ίδιες οι συνθήκες. Να συμπληρώσουμε στις παραπάνω δυσκολίες και το ότι πολλοί κάτοικοι της Αργιθέας ήταν κυνηγημένοι από άλλα μέρη και βρέθηκαν εκεί άγνωστοι εν μέσω αγνώστων.

Μία περιγραφή των δυσκολιών την βρίσκουμε στην εισαγωγή της γενικής απογραφής που διενήργησε το Ελληνικό κράτος τον Σεπτέμβριο του 1881 στις νέες επαρχίες - Θεσσαλίας και Ηπείρου - που προσαρτήθηκαν στην Ελλάδα με τις αποφάσεις του Βερολίνου το 1880 και την τροποποίηση αυτής το 1881 στην Κωνσταντινούπολη. Διαβάστε το απόσπασμα στη γλώσσα που είναι γραμμένο και τη νεοελληνική του απόδοση από τον Φιλόλογο Καθηγητή κ. Γιώργο Κ. Σταμούλη.

ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀλλ’ αἱ περιστάσεις, ὑφ’ ἅς διετέλει ἡ ἄρτει χειραφετηθεῖσα χώρα, δέν ἠδύναντο να ἐπιτρέψωσιν ἀκριβεστάτην ἀπογραφήν. Αὕτη ἐνηργεῖτο κατά πρῶτον ἐν τόπῳ, ὑπό ἀνώμαλον ἔτι κατάστασιν διατελοῦντι, ἡ διοίκησις, μόλις ἐγκαταστᾶσα, ἐστερεῖτο τῶν μέσων τῆς ἐνεργείας καί τῆς ἐξακριβώσεως, τῶν ἀπαιτουμένων ἐν τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ, οὐκ ὀλίγον δέ συνετέλεσεν εἰς τήν πλημμελῆ ὁπωσδήποτε ἀπογραφήν, κατά τε τήν ἀρχήν καί τάς λεπτομερείας, ἡ ὑποψία τῶν κατοίκων, ἐκ προηγουμένων φόβων καί παραδόσεων, ὅτι δι’ αὐτῆς προὐτίθετο ἡ νέα κυβέρνησις σκοπόν στρατολογίας αὐτῶν, ἤ φορολογίας· οἱ τοιοῦτοι μῦθοι ἐπέδρασαν ἀναντιρρήτως ἐν τῇ οὐχί καθ’ ὁλοκληρίαν ἀκριβεῖ παραστάσει τῶν πραγματικῶν δεδομένων τοῦ πληθυσμοῦ, ἐλλειπόντων ὡσαύτως ἐντριβῶν καί ἐξησκημένων περί τήν ἐργασίαν ταύτην προσώπων. Ἕνεκα τῶν λόγων τούτων παρελείφθη καί ἡ σημείωσις τῆς κοινωνικῆς καταστάσεως.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Οι συνθήκες κάτω απ΄ τις οποίες ζούσε η χώρα που απελευθερώθηκε πρόσφατα, δεν μπορούσαν να επιτρέψουν πιο ακριβή απογραφή. Η διενέργεια αυτής γινόταν σε τόπο που βρισκόταν ακόμα σε ανώμαλη κατάσταση, η διοίκηση, που μόλις τοποθετήθηκε, δεν είχε τα μέσα της διενέργειας και εξακρίβωσης όσων απαιτούνται για την εργασία αυτή (απογραφή), και σίγουρα συνέβαλε στην πλημμελή απογραφή και ως προς τα βασικά και ως προς τις λεπτομέρειες. Οι κάτοικοι ήταν καχύποπτοι από φόβους και γεγονότα του παρελθόντος, όπως ότι η νέα κυβέρνηση είχε σκοπό μέσω της απογραφής να προβεί σε στρατολόγηση ή φορολόγηση τους. Τέτοιες φήμες είχαν αναμφίβολα αρνητική επίδραση στην ακριβή καταγραφή των πραγματικών δεδομένων του πληθυσμού, ενώ παράλληλα υπήρχε έλλειψη ασχολούμενων και έμπειρων ατόμων με την εργασία αυτή. Για αυτούς τους λόγους έγινε παράλειψη και της σημείωσης - παρατήρησης για την κοινωνική κατάσταση.

Το Katafylli.gr για να διευκολύνει όσους θα ήθελαν να ασχοληθούν με το γενεαλογικό τους δέντρο δημοσιεύει τα ονόματα ανά χωριό. Οι εγγραφές είναι ταξινομημένες κατά χρονολογία γέννησης και κατά επώνυμο.

Επιλέξτε από τον κατάλογο των χωριών που ακολουθεί εκείνο που σας ενδιαφέρει για να δείτε τον κατάλογο των ονομάτων.

Ονόματα χωριών όπως είναι στην απογραφή

Σημερινά ονόματα χωριών

Αργύρι

Αργύρι

Βλάση

Βλάσι

Βραγγιανά

Βραγκιανά

Γλογοβίτσα

Θερινό

Γρυμπιανά

Γρυμπιανά

Κνίσοβο

Αργιθέα

Κοπλέση

Φουντωτό

Κομπουριανά

Κουμπουριανά

Λεοντίτου

Λεοντίτο

Λιάσκοβο

Πετρωτό

Μαρτιτζικό

Ελληνικά

Μεζήλο

Δροσάτο

Μεσοβούνι

Μεσοβούνι

Μολεντζικό

Καλή Κώμη

Μποκοβίτζα

Ανθηρό

Πετρίλου

Πετρίλο

Σπυρέλου

Πετροχώρι

Στεφανιάδα

Στεφανιάδα

Συλιπιανά

Καταφύλλι

Τριζόλου

Καρυά

Χωρίς χωριό

Στη γραμμή «Χωρίς χωριό» φαίνονται καταχωρημένες γεννήσεις χωρίς να αναφέρεται το χωριό.

Ο καιρός στο Καταφύλλι
Σελίδες μελών
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Τελευταία άρθρα