Ela na paiksoume

Koumpouriana

23 - 03 - 2023
Καταφύλλι
Σύλλογοι
Είσοδος μελών
Συνδεδεμένοι χρήστες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 356 guests και κανένα μέλος

Παραπομπές
Ενημέρωση - ψυχαγωγία

Δικαιώνεται το Katafylli.gr με την έρευνα που έκανε για την ιστορία της Αθαμανίας και τα συμπεράσματα που δημοσίευσε για τον Σέλιπο.

Στην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, στην Αγγλική γλώσσα, έχει αναρτηθεί άρθρο που αναφέρει σύντομο ιστορικό της Αθαμανίας και για τον Βασιλιά Σέλιπο.

Ακολουθεί το άρθρο όπως είναι στη Wikipedia με τελευταία ενημέρωση στις 27/01/2011 και η μετάφρασή του.

Athamanians or Athamanes were an ancient tribe that inhabited south-eastern Epirus and west Thessaly. Although regarded as "barbarians" by Strabo and Hecataeus of Miletus, the Athamanians self-identified as Greeks.[1] The existence of myths about Athamas and Ino in Achaean Phthiotis suggests that the Athamanians were settled there before 1600 BC.[2] They were an independent semi-barbarian tribe (in 395 and 355 BC according to Diodorus Siculus[3]) occasionally allies of the Aetolians.[4] Amynander and Theodorus of Athamania are reported kings of the Athamanians.

ααα

Οι Αθαμάνες ήταν μια αρχαία φυλή που κατοικούσε στη νοτιοανατολική Ήπειρο και τη δυτική Θεσσαλία. Παρά το γεγονός ότι θεωρούνται "βάρβαροι" από το Στράβωνα και τον Εκαταίο τον Μιλήσιο, οι Αθαμάνες αυτο-προσδιορίζονται ως Έλληνες.[1] Η ύπαρξη μύθων για τον Αθάμαντα και την Ινώ στην Αχαϊκή Φθιώτιδα δείχνει ότι οι Αθαμανοί εγκαταστάθηκαν εκεί πριν από το 1600 π.Χ.[2]  Ήταν μια ανεξάρτητη ημι-βάρβαρη φυλή (το 395 και το 355 π.Χ. σύμφωνα με το Διόδωρο Σικελιώτη[3]), περιστασιακά σύμμαχοι των Αιτωλών[4]. Ο Αμύνανδρος και ο Θεόδωρος της Αθαμανίας αναφέρονται ως βασιλιάδες των Αθαμανών.

 
Χρονολογίες
1330 BC-πΧ Athamas becomes King of the Minyans in Boetia.       Ο Αθάμας γίνεται βασιλιάς των Μινύων στην Βοιωτία.
1300 BC-πΧ Athamas is cast away from his kingdom in Boetia submitting to an oracle commanding that he should inhabit a wild and mountainous place. He thus reaches the Pindos mountains, where he marries Themisto, daughter of Ypseus and Kreousa, and becomes the founder of Athamania and Patriarch of the Athamanians.       Ο Αθάμας απομακρύνεται από το βασίλειό του στη Βοιωτία υποτασσόμενος στον χρησμό που διέταζε ότι θα έπρεπε να κατοικεί σε ένα άγριο και ορεινό μέρος. Φτάνει έτσι στα βουνά της Πίνδου, όπου παντρεύεται την Θεμιστώ, κόρη του Υψέως και της Κρέουσας, και γίνεται ο ιδρυτής της Αθαμανίας και Πατριάρχης των Αθαμανών.
1100 BC-πΧ Dorian Invasion. The Dorians are unable to conquer the Athamanians who are fierce warriors.       Εισβολή Δωριέων. Οι Δωριείς δεν είναι σε θέση να κατακτήσουν τους Αθαμανούς που είναι άγριοι πολεμιστές.
1050 BC- Χ Athamania is divided into 4 territories, Heracleia, Argithea, Tetraphylia, and Chalkis.       Η Αθαμανία χωρίζεται σε 4 περιοχές, Ηράκλεια, Αργιθέα, Τετραφυλία και τη Χαλκίδα.
500 BC-πΧ Athamanians are recognized as Greeks by Plato. "Οι έκγονοι του Αθάμαντος, Έλληνες γάρ. (“The descendants of Athamas, are Greeks of course.”) Athamanians become allies of the Spartans.       Οι Αθαμανοί αναγνωρίζονται ως Έλληνες από τον Πλάτωνα. "Οι έκγονοι του Αθάμαντος, Έλληνες γάρ ("Οι απόγονοι του Αθάμα, είναι Έλληνες φυσικά."). Οι Αθαμανοί γίνονται σύμμαχοι των Σπαρτιατών.
395 BC-πΧ Athamanians dissolve their alliance to Sparta and become allies of the Athenians, Boetians, Thessalians and others.       Οι Αθαμανοί διαλύουν τη συμμαχία τους με τη Σπάρτη και γίνονται σύμμαχοι των Αθηναίων, των Βοιωτών, των Θεσσαλών και άλλων.
375 BC-πΧ Athamanians participate in the 2nd Athenian Alliance.       Οι Αθαμανοί συμμετέχουν στη 2η Αθηναϊκή Συμμαχία.
355 BC-πΧ Athamanians become allies of the Macedonians, Thessalians against the Phocaeans in the 3rd Holly War.       Οι Αθαμανοί γίνονται σύμμαχοι των Μακεδόνων, των Θεσσαλών κατά των Φωκαίων στον 3ο Ιερό Πόλεμο.
323 BC-πΧ Athamanians become allies of the Athenians against the Macedonians.       Οι Αθαμανοί γίνονται σύμμαχοι των Αθηναίων εναντίον των Μακεδόνων.
281-272 BC-πΧ King Pyrrhus of Epirus conquers the Athamanians.       Ο βασιλιάς Πύρρος της Ηπείρου κατακτά τους Αθαμανούς.
250 BC-πΧ King Theodorus of the Athamanians builds the city of Theodoria (today’s Theodoriana).       Ο βασιλιάς Θεόδωρος των Αθαμανών χτίζει την πόλη της Θεοδωρίας (Θεοδώριανα σήμερα).
220-178 BC-πΧ Reign of King Amynander, the golden age of the Athamanians.       Η εποχή της βασιλείας του Αμύνανδρου, η χρυσή εποχή των Αθαμανών.
191 BC-πΧ Athamania is conquered by the Macedonians. King Amynander escapes to Ambrakia along with Queen Apamia and their children.       Η Αθαμανία καταλαμβάνεται από τους Μακεδόνες. Ο βασιλιάς Αμύνανδρος διαφεύγει στην Αμβρακία μαζί με τη βασίλισσα Απάμεια και τα παιδιά τους.
190/189 BC-πΧ (Winter-Χειμώνας) King Amynander returns and frees Athamania from the Macedonians.       Ο βασιλιάς Αμύνανδρος επιστρέφει και ελευθερώνει την Αθαμανία από τους Μακεδόνες.
178 BC-πΧ King Selipos, last King of the Athamanians heroically resists the Romans. The city of Selipiana, probably built long after his death, is named after him and his ancient name survives intact in his city for more than two millennia until 1930 when it is changed to Kataphyli, after the name of the rock (Kataphylion) on which king’s Selipos palace was built, by Presidential Decree.       Ο βασιλιάς Σέλιπος, τελευταίος βασιλιάς των Αθαμανών, αντιστέκεται ηρωικά στους Ρωμαίους. Η πόλη Σελιπιανά, πιθανότατα κτίστηκε καιρό μετά το θάνατό του, πήρε το όνομά του και το αρχαίο όνομά του σώζεται ανέπαφο στην πόλη του για περισσότερο από δύο χιλιετίες μέχρι το 1930, όταν αλλάζει σε Καταφύλλι, από το όνομα του βράχου (Καταφύλλιον) πάνω στον οποίο χτίστηκε το παλάτι του βασιλιά Σέλιπου, με Προεδρικό Διάταγμα.
168 BC-πΧ The Roman Legions under Aemilius Paulus destroy the cities of Athamania.       Οι ρωμαϊκές λεγεώνες υπό τον Αιμίλιο Παύλο καταστρέφουν τις πόλεις της Αθαμανίας.
165 BC-πΧ The Commonwealth of the Athamanians devotes a series of bronze statues to the Delphian Oracle in honor of archon Cassander of Menestheus (no connection to Cassander of Antipatrus of Macedonia).       Η Κοινοπολιτεία των Αθαμανών αφιερώνει μια σειρά από χάλκινα αγάλματα του Μαντείου των Δελφών προς τιμήν του άρχοντα Κασσάνδρου του Μενεσθέως (δεν υπάρχει σύνδεση με τον Κάσσανδρο του Αντίπατρου της Μακεδονίας).
164-63 BC-πΧ The Commonwealth of the Athamanians disintegrates, most of the population emigrates to Aitolia, Thessaly and Epirus. Only but a few Athamanians remain inhabiting the region up to modern times, their cities deteriorating into small villages but still bearing their ancient names.       Η Κοινοπολιτεία των Αθαμανών αποσυντίθεται, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μεταναστεύει στην Αιτωλία, την Θεσσαλία και την Ήπειρο. Μόνο μερικοί Αθαμανοί συνεχίζουν να ζουν στην περιοχή έως τη σύγχρονη εποχή, οι πόλεις τους διαιρούνται σε μικρά χωριά, αλλά εξακολουθούν να φέρουν τα αρχαία ονόματά τους.
 
Δείτε επίσης
 
Αναφορές
  1. ^ George A. Christopolous and John C. Bastias. History of the Hellenic World: Prehistory and Protohistory. Pennsylvania State University Press, 1975, p. 385.
  2. ^ George A. Christopolous and John C. Bastias. History of the Hellenic World: Prehistory and Protohistory. Pennsylvania State University Press, 1975, p. 386.
  3. ^ Baron Geoffrey Neale Cross Cross of Chelsea. Epirus: A Study in Greek Constitutional Development. The University Press, 1932, p. 34.
  4. ^ Rigsby, Kent J. Asylia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World‎. University of California Press, 1996, p. 297.
Πηγή:
wikipedia. Ανακτήθηκε στις 28/01/2011 
 
 
Ο καιρός στο Καταφύλλι
Εφημερίδα
Σελίδες μελών
Τυχαία εικόνα
107_0595.jpg
Πρωτοσέλιδα
Δι@ύγεια - Δήμος Αργιθέας
Δήμος Αργιθέας
Εθνικές εκλογές Ιουλίου 2019
Αυτοδιοικητικές εκλογές 2019
Εκλογές Σεπτ. 2015
Εκλογές 2014
Εκλογές 2012
Τελευταία άρθρα